Hoppa till huvudinnehåll
x
om smyrna

Om Smyrnaförsamlingen

Jesus sa "kom och följ mig" - och människor följde Honom.

Jesus kallade människor precis där de befann sig i livets resa.  Det var inga "färdiga" människor Han kallade - Han kallade människor som var precis som dig och mig!
Vi tror att den kallelsen gäller än i dag, och vi ser det som en förmån att efter bästa förmåga få följa Honom. Församlingen är helt enkelt människor som beslutat sig för att följa Jesus, tillsammans. Hoppas att du vill vara med.

Vad är Smyrnaförsamlingen?
Vi upplever att det ibland finns vissa missuppfattningar om vad en församling är för något, så därför vill vi först berätta vad vår församling INTE är. Smyrnaförsamlingen är INTE:
- en lobbyorganisation - en organisation som står för vissa åsikter - vi är helt enkelt inte kallade att ha en åsikt om allting. - en politisk organisation - Guds rike har inget med politik att göra. - en opinionsbildande organisation - en samling av människor som har samma intresse, bakgrund, etnisk tillhörighet eller klasstillhörighet. - en moraliserande organisation. (vi är inte kallade att moralisera utan att evangelisera)
Påståendena ovan betyder inte att våra medlemmar inte har åsikter om olika saker och inte kan vara politiskt engagerade, men som församling så står vi utanför det.

Smyrnaförsamlingen består av människor som bor i Edsbyn med omnejd och som vill följa Jesus. Vi tror att vi tillsammans kan hjälpa varandra att göra det bättre.

Eftersom församlingen äger vissa saker, har anställd personal etc. så behöver vi vara juridiskt organiserade på något sätt. Vi har valt att organisera oss som en förening med styrelse, ordförande, kassör och annat som hör till föreningslivet i Sverige. (Du kan läsa mer om organisation och struktur här.) Men vi tror att en församling är något mycket mer än en "vanlig" förening.
Församlingen liknas ofta vid en kropp. Liksom en kropp består av många delar med omsorg om varandra så består en församling av många individer. Vi tror på gemenskap, relationer och omsorg, att vi tillsammans kan slipas och växa bättre än som isolerade individer.
Bibeln kallar t.om. församlingen för "Kristi kropp". Det är stora och ansvarsfulla ord, ja nästan övermäktiga. Men om det är sant så är det fantastiskt - att vi tillsammans kan får vara det instrument som Gud använder för beröra människor och upprätta Sin skapelse.
Församlingen är tänkt att återspegla Guds kärlek. Vi är väl medvetna om att vi ofta misslyckats med det, men tror ändå att det är möjligt för människor att få uppleva Guds kärlek i och genom församlingen. Vi tror och hoppas att vi på något sätt, i all vår bristfällighet, ändå kan få representera Guds kärlek till människorna i vår omgivning. Vill du vara med? Du är i så fall varmt välkommen!

Varför församling?

Varför ska jag vara med i en församling, det räcker väl med att ha min tro för mig själv? Den frågan ställs ofta av framförallt människor i västvärlden.
I vår kultur och i vår tid så har individen blivit allt viktigare. Vi tror att varje individ är oerhört viktig och värdefull, ja faktiskt så värdefull att Gud valde att bli människa och låta sig dödas av oss, för att vinna oss tillbaka till sig själv. Bibeln berättar; "Att så älskade Gud världen, att Han gav den sin ende son..." (Joh 3:16)
Men vi tror samtidigt att mitt i all fokus på individen så har något värdefullt gått förlorad - gemenskapen med varandra.
När vi sätts in i en gemenskap, ger av oss själva, ser storheten i att vara tillsammans, så blir inte 1+1 längre 2 utan det kan bli både 3,4 7, 10... När vi vågar överlåta oss till varandra i ärliga, öppna och kärleksfulla relationer, växer vi som individer, men också som grupp, som församling (Ef 4:16) Det här är en av flera anledningar till varför vi tror på församlingen. Ensam är inte stark...

Vi är inte kallade att tala om hur livet ska levas, utan att leva livet tillsammans, och på så sätt, förhoppningsvis, kunna visa på ett liv värt att leva. Att dela livet tillsammans med andra människor handlar om äkthet istället för åsikter och pekpinnar. Vår önskan är att församlingen får bli en plats där vi lever livet tillsammans, delar glädje och sorg med varandra. Då växer och mognar vi även som individer.

När Jesus "instiftade" församlingen, så talade Han om att den skulle få vara ett instrument att driva tillbaka mörkret och på så sätt utbreda Guds rike på jorden. Vi tror att församlingen kan få vara en motpol till den splittring och ensamhet som den här världen ofta präglas av. En plats där Guds rike blir synligt, där Guds värderingar, prioriteringar och omsorg får bli verklighet.
Vi tror även att vi har ett ansvar för hela skapelsen och våra medmänniskor, så väl det "andliga" som det kroppsliga och vill därför arbeta för upprättelse av hela skapelsen. Vi är hoppfulla inför framtiden och är förvissade att Gud en dag kommer att fullborda det Han har kallat oss att påbörja - att utbreda Guds rike på jorden och upprätta skapelsen.

Hur bygger man en församling?

(Vi använder här ordet "bygga" även om det kanske inte är det mest optimala sättet att beskriva en församling. Församlingen är inte en stel byggnad utan något som lever och växer, så vi kanske borde använda ordet "odla" tillsammans med ordet "bygga")
Att bygga en församling är kanske det svåraste man kan göra, men samtidigt det mest underbara. Att hitta vägar där människor från olika åldrar, kulturer, intressen, paradigmer ändå kan komma tillsammans och älska varandra - det är en sann utmaning. Att dessutom få det att fungera i en tid där många är stressade, trötta och upptagna gör det inte lättare. Men vi är ändå övertygade om att det går och att vi som människor mår bäst i en sann och äkta gemenskap med Gud och andra människor.
Den största utmaningen är inte varför ska vi ha en församling utan mer hur? Vi tror att församlingsbygget ska ske i ärlighet och öppenhet, utan manipulation, hot eller dolda agendor. Vi kan inte locka med gåvor, löner och förmåner för människors engagemang. Allt församlingsengagemang sker på människors fritid och med hjälp av våra medlemmars frivilliga engagemang. Utmaningen ligger i att i kärlek kunna motivera, uppmuntra och visa att det är värt att bryta med det individualistiska och våga ge sig hän i gemenskapen med andra som också valt att följa Jesus.

Sedan i början av 1900-talet så har församlingsarbetet (inom frikyrkan) skett främst genom olika sorters möten, sammankomster, men allt eftersom tider, samhällen och kulturer förändras, förändras också vårt sätt att vara församling. Syftet, kallelsen är densamma, men sättet vi gör det på förändras.
Församlingen är ingen organisation utan mer än en organism, som lever och förändras för att passa den tid den lever och verkar i. Den gemensamma samlingen har helt klart sina fördelar, då vi kan få uppleva feststämning tillsammans, med både bön, sång, musik, uppmuntran och undervisning. Men om vi bara använder oss av den formen kan också en församling delas upp i "de som utför" och "de som tittar på", de på scenen och åskådarna, publiken. Gemenskapen reduceras lätt till att vi träffas en gång i veckan, sitter i rader, ser varandra i nacken, lyssnar och går tillbaka hem till vårt. Så även om den gemensamma Gudstjänsten är viktig, så försöker vi hitta fler former för att djupare bygga gemenskapen. Du kan läsa mer om det under rubriken "verksamhet".

Grunden i "församlingsbygget" är gemenskapen med Jesus och med varandra och vi tror att vi behöver både en mindre, närmare gemenskap samt en större tillhörighet. Därför uppmuntrar vi varandra att hitta mindre gemenskapsgrupper, där vi kan träffas och dela livet med varandra, runt Jesus. Vi försöker att hjälpa till att organisera hemgrupper, men måste också erkänna att det är svårt att få till i dagens stressade samhälle. Vi tror alltså att det finns ett värde i den större samlingen, när vi kommer tillsammans som en stor familj, men också att vi träffas i mindre sammanhang. 
Om vi tar den första församlingen som en sorts mönsterbild att följa, så läser vi att det fanns fyra saker som präglade den. 1. Gemenskapen 2. Brödsbrytelsen 3. Bönen 4. Undervisningen
Hur vi "bygger" församlingen är frågor som vi ständigt arbetar med, och vi upplever att det finns en stor frihet inom det området. Men vi försöker att ständigt ha med de fyra ingredienserna som präglade den första församlingen, och vi är noga med att det endast är med Kristus som grund, som vi "bygger" församlingen. Du får gärna vara med när vi tillsammans bygger och formar Smyrnaförsamlingen.

Vision och värdegrund.
Vår vision och vårt uppdrag:
Smyrnaförsamlingen vill i hela kommunen och dit Herren leder oss göra Jesus Kristus känd, trodd och efterföljd så att så många som möjligt blir Jesu Kristi lärjungar. Vi i Smyrnaförsamlingen vill älska och tjäna Herren, de troende och våra medmänniskor
Vår värdegrund:
Vi tror att alla människor är skapade till Guds avbild och att var och en, på så sätt har ett oersättlig värde. Gud älskar varje människa så högt att Han gav sitt liv för henne. Vårt uppdrag är att förmedla den sanningen. Därför måste alltid människor vara viktigare än verksamheten. Verksamheten ska tjäna Gud och människor och inte tvärt om. (Att människor tjänar verksamheten)
Vilken verksamhet vi än bedriver så ska den alltid vara underordnad den vision och värdegrund som vi har. Mer information om den verksamhet vi bedriver hittar du under fliken "verksamhet".

Vad vi gör (vill göra)
Vi tror att vårt uppdrag är att betjäna den bygd vi bor i.
Därför önskar och vill vi att vi ska få vara till välsignelse för Edsbyn med omnejd.
Att älska människor, som Jesus gör, att vara med och upprätta människor som Jesus gör och att betjäna människor som Jesus gör.

Struktur och organisation
Rent juridiskt är församlingen uppbyggd som en demokratisk förening. Det innebär att vi har en styrelse som väljs vid våra årsmöten.
Styrelsen består av män och kvinnor från olika åldrar. Vi försöker ha en styrelse som representerar de olika åldersgrupper som finns i församlingen. I styrelsen ingår bla. församlingens ordförande och församlingens kassör. Det finns stadgar som definierar församlingens verksamhet. Utöver den juridiska organisationen, så tror vi att det finns vissa riktlinjer hur en församling bör organiseras. Det berättas i bibeln att man avskiljde / tillsatte "äldste" och "församlingstjänare" i de första lokala församlingarna och vi tror att det är en modell som vi kan följa.
Ordet "äldste" säger oss kanske inte så mycket idag, men ordet ligger nära ordet "herde", med allt vad det innebär av att leda, beskydda, skaffa mat etc. Herdens uppdrag var att se till att hjorden mådde bra och utvecklades.
Församlingstjänarens (diakon) uppgift låg lite mer åt det praktiska hållet, att helt enkelt få det att fungera.
Vi har anammat den modellen och avskiljt "äldste" (herdar) och "församlingstjänare" (diakoner) med uppgift att tjäna och leda församlingen.
Att vara äldste och församlingstjänare handlar för oss inte om position utan om funktion, som inte är styrt av ålder, kön eller etnisk tillhörighet.  Det handlar inte om att någon blir nominerad eller vald, utan om att någon i praktiken fungerar i den funktionen. Om församlingen har förtroende för personen, så bekräftar vi och avskiljer till den tjänst personen i praktiken har och redan fungerar i.
Äldste och församlingstjänarna utgör tillsammans det vi kallar församlingsledningen.
Styrelsen består i sin tur av människor från församlingsledningen.
Verksamhet och inriktning initieras oftast av församlingsledningen, men diskuteras och beslutas i hela församlingen vid våra församlingsmöten. Men många idéer och uppslag kommer från medlemmar som inte är med i församlingsledningen. Brinner man för något brukar det vara lätt att få församlingen att sluta upp och förverkliga den "vision" man har. 
 
Personal
Vi tror att det är svårt att leda en församling med allt vad det innebär, helt på frivilliga krafter och på människors fritid. Därför har vi också valt att anställa en pastor (herde) som på heltid kan ägna sig åt församlingen.
Vår pastor är även församlingens föreståndare och det är pastorn som står för det mesta av undervisning, förkunnelse och ledning av församlingen.
Dessutom har vi en heltidsanställd barn och ungdomsledare, som organiserar barn och ungdomsverksamheten. Vi har vi även hjälp på expeditionen med administrativa och praktiska uppgifter av någon som på något sätt arbetar eller praktiserar hos oss.
Mer information finns under sidan "kontakt"

Smyrnas plats i kristenheten.
Smyrnaförsamlingen är en s.k. "pingstförsamling". Det innebär att vi är en helt fristående och suverän församling, men att vi identifierar oss med den svenska och internationella "pingströrelsen". Vi är en del av den ideella föreningen, "Pingst FFS - Fria Församlingar i Samverkan".
Inom pingströrelsen finns flera "paraply-organisationer" som vi på olika sätt är med och stöder. Det kan vara LP-verksamheten (Drogrehabilitering på kristen grund), gemensamt missions- och biståndsarbete genom PMU, IBRA radio och gemensamma sammankomster, konferenser och fortbildningar.
Lokalt i Edsbyn är vi en del av "EKS" (Edsbyns Kristna Samarbetskommitté) där samtliga församlingar i Edsbyn samarbetar för att göra Jesus mer känd och efterföljd.
Genom EKS så bedriver vi ett antal gemensamma verksamheter, som t ex. Närradion, Edsbyns Diakonala Verksamhet med secondhand-butik och en hel del annat.

Medlem i Smyrnaförsamlingen
Hur blir man medlem i Smyrnaförsamlingen?
Vem som helst är välkommen att vara med på våra samlingar och delta i vår verksamhet. Våra samlingar är offentliga och vår önskan är att just du ska känna dig hemma hos oss.
 
Utöver att vara en besökare så är du välkommen som medlem i vår församling. Att vara medlem innebär att man vill lite mer än att vara en besökare, man är redo att dela ansvaret för församlingen. Rent grundläggande handlar det om att man delar samma vision och värdegrund som församlingen har.  
Relationer och gemenskap ska byggas på äkthet och ärlighet, inte falsk präktighet och religiositet! Man är redo att acceptera varje människa i församlingen som ett syskon, även fast vi på många sätt är olika varandra, och tycker olika. Att vara villig att vårda om varandra och inte tala illa om varandra och splittra församlingen. (Vi tror däremot inte på att tiga om oegentligheter, men att det finns bra och mindre bra sätt att hantera konflikter)
Målsättningen ska alltid vara att hela och upprätta, inte att splittra, skada eller hänga ut någon. 
 
Vi har några önskemål när det gäller medlemskap.
 
Vi önskar att du låter döpa dig som ett tecken på att du tror på Jesus och överlåter dig till Honom. Vi önskar också att du känner ansvar för församlingen och efter bästa förmåga värnar om den, så att inte människor blir sårade eller illa behandlade. Församlingen handlar om överlåtelse, men samtidigt inte om krav.
Vi deltar alla efter vår förmåga och utifrån den situation vi just nu befinner oss i livet. Det handlar om att vara äkta, inte om att vara religiösa.
Om du är intresserad av medlemskap i Smyrnaförsamlingen, så kontakta vår pastor.